Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ DE DADES PERSONALS

Water Sports Blanes, l’informa de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal a què s’incorporaran les dades de les persones o empreses que subscriuen aquest document, conjuntament amb les dades que han facilitat amb motiu d’altres contractes, relacions o comunicacions, així com les que procedeixin de registres públics o altres fonts legalment admeses, i les que es derivin de l’tractament automatitzat o no de totes aquestes dades. El responsable d’aquest fitxer és: Wate Sports Blanes – NIF: X0014836R – Apartat de correus, nº91, 17412 Maçanet de la Selva – Tel: +34 686.435.291 – Correu electrònic: info@jetskiblanes.com S’informa l’interessat que Water Sports Blanes ha nomenat un responsable de Protecció de Dades davant el qual podrà posar de manifest qualsevol qüestió relativa a l’tractament de les seves dades personals. L’interessat podrà contactar amb el Responsable de Protecció de Dades a través de les següents dades de contacte: info@jetskiblanes.com

QUIN TIPUS D’INFORMACIÓ PERSONAL RECOPILA WATER SPORTS BLANES?

Water Sports Blanes pot recopilar la següent informació personal dels usuaris de la pàgina web de Water Sports Blanes a través dels formularis corresponents: nom, adreça de correu electrònic, adreça postal, número de telèfon número de compte (facilitat pel client en cas de devolució) quan l’usuari visita el web, es registra, es posa en contacte amb Water Sports Blanes o participa en enquestes de Water Sports Blanes. A més, Water Sports Blanes recopila tota la informació relativa a la seva navegació a la WEB i la seva interacció amb la marca. Totes les dades personals que recopila Water Sports Blanes procedeixen de l’interessat.

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES DADES PERSONALS?

Les dades personals de l’interessat seran tractades amb les següents finalitats segons apliquin: Gestionar i desenvolupar el registre a la WEB. El registre suposarà l’elaboració de perfils de la navegació de l’usuari a la WEB. Dit perfil consisteix en l’ús de les dades personals de client i de la informació de la seva navegació tal com les seccions del web visitades, la ubicació per avaluar les seves preferències i / o interessos personals amb l’objectiu d’oferir els continguts del WEB dels serveis i el contingut adequat al seu perfil. Gestionar i enviar informació sobre últimes novetats i informació personalitzada adaptada a l’perfil, interessos i necessitats de l’interessat com a client a través de correu electrònic, SMS o correu postal. L’enviament d’aquesta informació suposarà l’elaboració de perfils dels usuaris que consisteix a utilitzar les dades personals, així com la informació de navegació a la WEB per avaluar certs aspectes relacionats amb les seves preferències personals amb l’objectiu d’oferir-les comunicacions comercials adequats a la seva perfil. Se li personalitzarà a client en les comunicacions el contingut, els productes o serveis en funció dels seus interessos. Per gestionar les comunicacions consulteu la secció ‘Subscripcions’ a El meu cuenta.Responder a l’exercici dels drets ARCO +, així com a consultes i reclamacions.

¿DURANT QUANT TEMPS CONSERVAREM LES DADES?

Water Sports Blanes guardarà les dades personals només durant el període de temps que sigui raonablement necessari tenint en compte les necessitats de donar resposta a qüestions que es plantegin o resoldre problemes, realitzar millores, activar els seus serveis i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable. Això significa que pot conservar les dades personals durant un període de temps raonable fins i tot després que l’interessat hagi deixat d’usar els serveis de Water Sports Blanes o que hagi deixat d’utilitzar la WEB. Després d’aquest període, les dades personals seran bloquejats de tots els sistemes de Water Sports Blanes.

A QUINS DESTINATARIS PODEM COMUNICAR LES DADES?

Les dades personals de la persona interessada poden ser cedides / comunicats als següents destinataris: Water Sports Blanes. Administracions i Organismes Públics quan així ho exigeixi la normativa fiscal, laboral, de Seguretat Social o qualsevol altra aplicable. Empreses encarregades de el tractament de dades, com franquiciats i proveïdors que presten serveis a Water Sports Blanes (empreses de missatgeria, empreses d’enviament de comunicacions, agències, empreses d’elaboració de perfils, etc.). També poden produir-se transferències internacionals de dades a seu de les anteriors cessions / comunicacions per a les quals Water Sports Blanes farà servir les Clàusules Contractuals Tipus adaptades per la Comissió Europea i l’Escut de Privacitat UE-EUA com a garantia d’aquelles transferències realitzades a països que no compten amb una decisió d’adequació de la Comissió Europea. En tot cas, els tercers amb els quals es comparteixin determinades dades de caràcter personal hauran acreditat amb caràcter previ a l’adopció de mesures tècniques i organitzatives adequades per a la correcta protecció dels mateixos. Water Sports Blanes no ven en cap cas dades de clients a tercers.

QUÈ ENS RECONEIX PER TRACTAR LES DADES?

Water Sports Blanes té les següents bases legítimes per poder tractar les dades personals:

Execució de l’contracte
La base legal de l’tractament de les dades personals de l’interessat que es recullen és l’execució de l’contracte de compravenda. En aquest sentit, l’interessat està obligat a facilitar les dades que siguin necessàries per a la seva execució. En cas de no facilitar-nos aquestes dades no serà possible la realització de la compraventa.Water Sports Blanes te els Següents bases legítimes per poder tractar els tats personals: ESPECIFICAR de l’contracte La base legal de l’Tractament de les dades personals de l ‘ interessat que és recullen és l’ESPECIFICAR de l’contracte de compravenda. En AQUEST SENTIT, l’interessat està obligat a facilitar els tats que siguin l necessaries per a su ESPECIFICAR. En cas de no facilitar-nos aquestes dades no serà possible la Realització de la compravenda.

Obligacions legals
La gestió i emissió de la factura de venda es basa en l’obligació legal de Water Sports Blanes en la seva relació amb els clients.

Consentiment
En relació amb les següents finalitats, la base legal de l’tractament de les dades personals de l’interessat serà el consentiment del mateix, en cas d’haver estat proporcionat.

Gestió de l’registre WEB
Gestió de la transmissió d’informació sobre promocions exclusives, últimes notícies i informació personalitzada adaptada als perfils de les parts interessades. Resposta a l’exercici dels drets ARCO +, consultes i reclamacions de les parts interessades. La retirada de l’consentiment d’aquests tractaments per part dels interessats no condicionarà l’execució de l’contracte de venda, en poder d’ells i Water Sports Blanes.

Interès legítim
En relació amb els següents propòsits, la base legal de l’tractament de dades personals de les parts interessades serà l’interès legítim de Water Sports Blanes: El desenvolupament de l’perfil a través de la navegació en el lloc web per part d’un usuari registrat, així com tots aquells usuaris que ens hauran facilitat les seves dades per a qualsevol altre propòsit. El desenvolupament de l’perfil per enviar informació sobre promocions exclusives, últimes notícies i informació personalitzada adaptada als perfils de les parts interessades. Enviament d’enquestes de satisfacció sobre els productes adquirits o serveis utilitzats pels clients de Water Sports Blanes Sol·licitar la seva opinió i millorar-los. El nostre interès legítim consisteix a garantir que el nostre lloc web romangui segur, també per ajudar a Water Sports Blanes Comprendre les necessitats, expectatives i nivell de satisfacció dels usuaris i, per tant, millorar els serveis, productes i marques. Totes aquestes accions es realitzen amb el propòsit de millorar el nivell de satisfacció de client i garantir una experiència de compra i navegació única.

COM PROTEGEIX WATER SPORTS BLANES LES DADES PERSONALS?

La WEB utilitza tècniques de seguretat de la informació com ara tallafocs, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades i garantir la confidencialitat dels mateixos. Per aconseguir aquests fins, l’usuari accepta que Water Sports Blanes obtingui dades a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

Water Sports Blanes manifesta que ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i / o accés per part de tercers no autoritzats.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS EN RELACIÓ AMB LES DADES PERSONALS?

Li corresponen els següents drets que poden ser exercits a través de l’adreça de correu electrònic info@jetskiblanes.com:

Dret d’accés
é dret a obtenir la confirmació de si Water Sports Blanes està processant dades personals que el concerneixen, o no, així com a accedir a les dades personals que Water Sports Blanes disposa de vostè.

Dret de rectificació
Té dret a sol·licitar que Water Sports Blanes rectifiqui les dades personals quan siguin inexactes o que es completin quan siguin incomplets. Si està registrat a la nostra WEB, pot resultar més senzill que els corregeixi directament vostè mitjançant la modificació de l’perfil.

Dret de supressió / dret a l’oblit
Pot sol·licitar-nos que les dades personals siguin suprimits quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

Dret de limitació
Té dret a sol·licitar la limitació de l’tractament de les dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Dret de portabilitat
Té dret a rebre les dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable quan el tractament es basi en el consentiment o en un contracte, i s’efectuï per mitjans automatitzats.

Dret d’oposició
Pot oposar-se que les dades personals siguin objecte d’un tractament basat en l’interès públic o legítim perseguits per Water Sports Blanes, inclosa l’elaboració de perfils. En aquest cas, Water Sports Blanes deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

Decisions individuals automatitzades
Té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics sobre vostè o li afecti significativament de manera similar. No obstant això, no resultarà possible exercitar aquest dret en el cas que la decisió sigui necessària per a la celebració o execució d’un contracte entre vostè i Water Sports Blanes; estigui autoritzada pel dret aplicable a Water Sports Blanes sempre que estableixi mesures adequades per salvaguardar els seus drets, llibertats i interessos legítims; o es basi en el seu consentiment explícit.

Dret a presentar una reclamació
Té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Per tramitar la sol·licitud, podrem demanar-li que acrediti la seva identitat.

ÚS DE COOKIES

QUÈ SÓN LES COOKIES I COM LES S’UTILITZA WATER SPORTS BLANES?
Water Sports Blanes, per compte propi o en nom d’un tercer contractat per a prestar serveis de mediació, pot utilitzar cookies quan un usuari navega pel lloc web. Les cookies són carpetes enviades a el navegador web amb l’objectiu de registrar les activitats de l’usuari durant el temps de navegació. Mitjançant l’ús de cookies, és possible que el navegador on s’ubica el lloc web reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari per facilitar la navegació, permetent, per exemple, l’accés d’usuaris registrats prèviament, l’accés a àrees, serveis. , Promocions o concursos reservats exclusivament per a ells sense haver de registrar en cada visita. Les galetes també s’utilitzen per mesurar l’audiència i els paràmetres de trànsit, controlar el progrés i els números d’entrada. Les cookies utilitzades pel lloc web només s’associen amb usuaris anònims i els seus ordinadors i no es proporcionen dades personals d’aquests usuaris. Algunes cookies són utilitzades per tercers (per exemple, Google) per facilitar les dades de Water Sports Blanes sobre l’efectivitat de les seves promocions. Sota cap circumstància les galetes recopilen informació personal mitjançant la qual un usuari concret pot ser identificat. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en qualsevol cas, una naturalesa temporal, amb l’únic objectiu de fer que la transmissió posterior sigui més eficient. Cap de les galetes utilitzades al lloc web tindrà una vida útil superior a dos anys. Els usuaris poden configurar els seus navegadors per rebre notificacions de recepció de cookies i impedir la instal·lació d’ells en les seves unitats. L’usuari, a l’eliminar o desactivar les cookies de Water Sports Blanes, està exposat a no ingressar a algunes funcions de Webste. Per utilitzar el lloc web, els usuaris no han de permetre la instal·lació de cookies, sense perjudici de la necessitat d’iniciar sessió com a cada un dels serveis la provisió requereix el registre o registre anterior.

QUÈ TIPUS DE COOKIES S’UTILITZEN A WATER SPORTS BLANES?

Water Sports Blanes utilitza quatre tipus de galetes: galetes tècniques Permeten a l’usuari navegar pel lloc web.

Cookies analíticas Water Sports Blanes utilitza cookies de Google Analytics per quantificar la quantitat d’usuaris que visiten el lloc web. Aquestes galetes ens permeten mesurar i analitzar la forma en què els usuaris naveguen pel lloc web. Aquesta informació li permet a Water Sports Blanes millorar contínuament en els seus serveis i l’experiència dels usuaris del lloc web. Per a més informació, podeu consultar el lloc web de privadesa de Google Analytics:

developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Cookies de personalització
Quan l’usuari navega pel lloc web, el lloc recordarà les preferències (per exemple, la ubicació o l’idioma preferit). Gràcies a aquestes cookies, podem oferir als usuaris una experiència de navegació més senzilla, fàcil i personalitzada.

Cookies publicitàries
Aquestes cookies s’utilitzen per mostrar anuncis rellevants als usuaris. A més, limiten el temps que cada usuari veu i anuncia, i ajuda a Water Sports Blanes a mesurar l’efectivitat de les seves campanyes publicitàries. Quan navega pel lloc web, l’usuari accepta que Water Sports Blanes descarregui aquest tipus de cookies al dispositiu i realitzi consultes quan l’usuari visiti el lloc web de Water Sports Blanes en el futur.

QUÈ PASSA AMB ELS ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB?
El lloc web podria tenir enllaços a altres llocs web, amb pràctiques de privacitat diferents a les de Water Sports Blanes. En conseqüència, Water Sports Blanes no és responsable de l’contingut o les pràctiques d’aquests llocs vinculats. Water Sports Blanes recomana als usuaris del lloc web que revisin la política de privacitat de qualsevol lloc web a què puguin accedir a través de jetskiblanes.com

COM WATER SPORTS BLANES recull i usa ADRECES IP?
Els servidors del lloc web podrien detectar automàticament l’adreça IP i el nom de domini utilitzat pels usuaris. Una adreça IP és un nombre que s’assigna automàticament a un ordinador quan està connectat a Internet. Aquesta informació permet el processament posterior de les dades per obtenir només mesures estadístiques que ens permeten saber el nombre de visites a la pàgina web, el punt d’accés, etc.

Configuración de privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia mientras utiliza nuestro sitio web. Si está utilizando nuestros Servicios a través de un navegador, puede restringir, bloquear o eliminar las cookies a través de la configuración de su navegador web. También utilizamos contenido y scripts de terceros que pueden usar tecnologías de seguimiento. Puede proporcionar su consentimiento de forma selectiva a continuación para permitir incrustaciones de terceros. Para obtener información completa sobre las cookies que utilizamos, los datos que recopilamos y cómo los procesamos, consulte nuestra Política de privacidad
Youtube
Consentimiento para mostrar contenido de - Youtube
Vimeo
Consentimiento para mostrar contenido de - Vimeo
Google Maps
Consentimiento para mostrar contenido de - Google